Hållbarhet är ett begrepp som inkluderar många områden och berör oss alla. Som tillverkare och säljare av husbilar tillhandahåller vi produkter som påverkar såväl miljö som ett flertal led i samhället. Naturligtvis oss själva men också våra leverantörer och kunder. Hit hör även alla de som drar nytta av att våra företags- och myndighetskunder kan nå ut med sina produkter och tjänster med hjälp av sina specialhusbilar.

Vi känner och ser ett stort ansvar för det vi kan påverka. Målsättningen är att vårt hållbarhetsarbete ska sammanfläta ett hälsosamt och främjande samhällsavtryck med ett framgångsrikt företagande.

Vårt hållbarhetsarbete utgår från sex områden:

 • Miljö
 • Affärsetik
 • Arbetsmiljö
 • Kund & Konsument
 • Samhälle
 • Mänskliga rättigheter

Utifrån dessa sex områden har vi ritat upp våra målbilder i två huvudspår:

1. Internt

Att bedriva en verksamhet som kan utvecklas och med medarbetare som trivs på sin arbetsplats och har kompetens att utföra de arbetsuppgifter som krävs.

2. Externt

Att skapa hållbarhet för vår omvärld, samhället vi lever i samt våra kunder, såväl privata som företag och myndigheter.

En pågående process

Ett modernt hållbarhetsarbete är en utmanande och väl avvägd balansgång. Där ingår att vi håller oss uppdaterade på allt från lagar och samhällstrender till materialval, branschnyheter och tekniska innovationer. Vår egen utveckling har på flera sätt drivits på tack vare att vi själva tagit fram nya lösningar för de husbilar vi bygger.

Hållbarhetsarbetet sätter en stark prägel på verksamheten och är en viktig del av varumärket Nordic. Arbetet är en pågående process där vi löpande tittar på vad vi kan anpassa, utveckla och ta hänsyn till. Vi jobbar hela tiden på att bli bättre, såväl innanför våra egna väggar som ut mot externa aktörer och samhället i stort.

Våra tio fokusområden

Som styrning för vårt hållbarhetsarbete har vi prioriterat tio fokusområden. De tio punkterna speglar våra egna förutsättningar och målsättningar, branschrelaterade frågor och lagarna vi har att följa. Och helt naturligt även de stora hållbarhetsutmaningar vi alla står inför – lokalt, nationellt och globalt.

 1. Att förebygga föroreningar.
 2. Att verka för klimatet.
 3. Att främja personlig utveckling på arbetsplatsen.
 4. Att främja god hälsa på arbetsplatsen.
 5. Att verka för cirkulära lösningar och hållbart användande av resurser.
 6. Att verka för hållbar konsumtion.
 7. Att skydda kundernas personliga uppgifter och integritet.
 8. Att verka för en hållbar värdekedja.
 9. Att engagera oss i det lokala samhället.
 10. Att verka för säkra produkter och tjänster.

Konkreta åtgärder och faktorer

För att kunna driva varje fokusområde framåt har vi satt upp ett antal faktorer som vi ser och vet att vi kan påverka. Flera har funnits med under lång tid som en naturlig del av verksamheten. Andra har vi adderat där vi ser att vi kan utvecklas för att ytterligare lyfta vårt hållbarhetsarbete.

1   Förebygga föroreningar

–    Produktionen av husbilar: Val av tillverkningsmaterial.

–    De egna fastigheterna: Val av system och leverantörer för uppvärmning och material.

2   Främja personlig utveckling på arbetsplatsen

–    Kärnkompetens hos personal: Uppmuntra och stötta individuell kompetensutveckling.

–    Intern dialog: Främja god transparens i den interna kommunikationen.

–    Kunddialog: Underlätta och uppmuntra möten och samspel mellan personal och kunder.

3   Verka för cirkulära lösningar och hållbart användande av resurser

–    Minimera spill: Utveckla och upprätthålla hantering och rutiner av material.

–    Vidareförädling: Hög kvalitet och förädlingsgrad från början. Använda och utveckla kompetens och teknik för vidareförädling av material och utrustning.

–    Uthyrning: Erbjuda attraktiva möjligheter för kunderna att hyra våra husbilar.

–    Renovering: Förmedla tjänster för renovering.

4   Skydda kundernas personliga uppgifter och integritet

GDPR:

–    Samordna våra register för en säker hantering av uppgifter.

–    Ha en tydlig och lättillgänglig integritetspolicy som beskriver hur vi använder våra register och hanterar personlig data.

–    Informera våra kunder och medlemmarna i vår husbilsklubb om hur vi säkerställer hanteringen av uppgifter samt var de kan läsa vår policy.

5   Engagera oss i det lokala samhället

–    Sponsring (hälsa): Stötta lokala idrottsföreningar.

–    Samhällsnytta: Med de specialhusbilar vi kundanpassar, underlätta för myndigheter och företag (ex. Polis och vård) att lokalt och på mindre orter tillhandahålla säkerhet, trygghet och tillgänglighet.

6   Verka för klimatet

–    Energiförbrukning: Med våra året-om-bilar (isolering, uppvärmning, konstruktion) bidra till minskad energiförbrukning.

–    R&D: I samarbete med andra aktörer testa och mäta luftmotstånd för förbättrad design     som bidrar till minskad bränsleförbrukning.

–    Samarbetspartners/Leverantörer: Samarbeta med och använda oss av leverantörer som kan garantera hållbarhet.

–    Utveckla standardiserade, hållbara och konverteringsbara speciallösningar som fungerar året om och ökar nyttjandegraden.

7   Främja god hälsa på arbetsplatsen

–    Friskvård: Uppmuntra personalen till fysisk aktivitet, bland annat genom friskvårdsbidrag.

–    Mångfald: För trivsel, god atmosfär och utveckling eftersträva en ökad mångfald bland personalen.

8   Verka för hållbar konsumtion

–    Förmedla kunskap: Via vår kundklubb informera och ge råd om viktiga åtgärder för ökad hållbarhet genom underhåll, service, körsätt och skötsel.

9   Verka för en hållbar värdekedja

–    Leverantörer: Våra leverantörer av trämaterial ska kunna uppvisa ett dokumenterat hållbarhetsarbete.

–    Återbruk: Presentera attraktiva och smidiga lösningar för att hyra våra husbilar.

10 Verka för säkra produkter och tjänster

–    Säkra fordon: Våra konstruktionstekniska lösningar och materialval ska präglas av ett högt säkerhetstänk.